Specjalistyczny kurs wychowu matek pszczelich dla zaawansowanych – Edycja 2021

25 000,00 

Specjalistyczny Kurs Hodowli i Wychowu Matek Pszczelich  dla Zaawansowanych – Edycja 2021

Specialistic Course of Breeding and Upbringing Bees for Advanced 2021

 

Cena: 25 000 PLN / kurs / dla 1 osoby

Ilość osób na kursie: max 5

Termin: zajęcia się odbywają w ciągu 2 dni, z noclegiem

Temin kursu w sezonie 2021

3-4 maja / 3-4th of May 2021 – free places /wolne miejsca

 

Zapraszamy zaawansowanych pszczelarzy na kurs wychowu i hodowli matek pszczelich, który umożliwi naukę praktycznego zawodu, jakim jest Hodowca Matek Pszczelich. Po ukończeniu kursu będziecie umieli samodzielnie prowadzić wychów i hodowlę matek pszczelich.

 We invite advanced beekeepers to the queen bee breeding course, which
 will enable you to learn a practical profession, which is the Queen Breeder.
 After completing the course, you will be able to independently rearing and breeding
 bees.

Issues covered during the course:

Zaganienia poruszane na kursie:

 1. Przygotowywanie rodzin wychowujących do ciągnięcia mateczników
 2. Utworzenie odpowiedniego składu biologicznego w rodzinie wychowującej
 3. Utworzenie warunków rodzinie wychowującej, aby mateczniki były dobrze wykształcone i gryzące sie matki były zdrowe i duże
 4. Analiza wieku larw
 5. Przekładanie larw
 6. Dozowanie mleczka pszczelego
 7. Kwalifikacja mateczników
 8. Odbiór mateczników
 9. Ocena mateczników
 10. Analiza warunków inkubacji
 11. Terminy inkubacji
 12. Analiza cech anatomicznych matek pszczelich, które warunkuja ich przyjęcie przez pszczoły
 13. Gromadzenie pszczół towarzyszących
 14. Opalitkowanie matek pszczelich
 15. Poddawanie matek pszczelich do rodzin bezmatecznych w celu ich unasieniania.
 16. Marketing i sprzedaż matek pszczelich
1. Preparing raising families to pull queen cells
2. Creating an appropriate biological composition in the rearing family
3. Creating conditions for a rearing family so that queen cells are well-educated and biting mothers are healthy and large
Age analysis of the larvae
4. Rearranging the larvae
5. Dosing of royal jelly
6. Qualification of queen cells
7. Receipt of queen cells
8. Assessment of queen cells
9. Analysis of incubation conditions
10. Incubation dates
11. Analysis of the anatomical features of bee queens that determine their acceptance by bees
12. Collecting companion bees
13.Tanning of queen bees
14.Submitting bee queens to maternal colonies in order to insulate them.
15. Marketing and sales of bee queens
Kategoria: